loading

Zaposlite osobu sa invaliditetom

http://www.nsz.gov.rs/

http://www.nsz.gov.rs/


Radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, regulisane su sledeće oblasti: podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, procena radne sposobnosti, profesionalna rehabilitacija, obaveza zapošljavanja, uslovi za osnivanje i delovanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, radnih centara i socijalnih preduzeća, kao i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Zakonska regulativa

Zakonska i podzakonska akta koja regulišu oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Aktuelni javni pozivi

Podrška poslodavcima

Podršku poslodavcima prilikom zapošljavanja/radnog angažovanja osoba sa invaliditetom Nacionalna služba za zapošljavanje pruža kroz sledeće programe:

Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima:

Program A) – Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija

Poslodavac koji  zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebna stručna podrška na radnom mestu, može ostvariti pravo na refundaciju troškova zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom, samo za vreme dok pruža stručnu pomoć, a najduže 12 meseci.

Poslodavcu se za lice angažovano na pružanju stručne pomoći refundiraju:

 • troškovi isplaćene zarade, bez poreza i doprinosa, za pun fond radnih sati, odnosno srazmerno broju radnih sati pružene stručne podrške osobi sa invaliditetom u odnosu na mesečni fond radnih sati, u visini do 50.000 dinara mesečno;
 • troškovi pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
  i/ili

Program B) – Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebno prilagođavanje radnog mesta može ostvariti pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta u jednokratnom iznosu. Pod prilagođavanjem radnog mesta podrazumeva se tehničko i tehnološko opremanje radnog mesta, sredstava za rad, prostora i opreme u skladu sa mogućnostima i potrebama zaposlene osobe sa invaliditetom. Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta može se odobriti poslodavcu, u jednokratnom iznosu, do 400.000,00 dinara po osobi sa invaliditetom.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine. Detalje javnog konkursa možete videti ovde.

Subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom.

Subvencija zarade se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu. Subvencija zarade ostvaruje se prema propisima o državnoj pomoći za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugim propisima o državnoj pomoći.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine. Detalje javnog konkursa možete videti ovde.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima

Subvencija se odobrava poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanja, iz kategorije teže zapošljivih.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mestu rada lica i iznosi od 240.000,00 do 300.000,00 dinara po licu, ukoliko se na novootvorenim radnim mestima zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2020. godine. Detalje javnog poziva možete videti ovde.

Program javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom

Program se realizuje u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, odnosno radno-socijalne integracije osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje  na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Na javnim radovima se radno angažuju najmanje 3 (tri) nezaposlene osobe sa invaliditetom. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svaku osobu sa invaliditetom uključenu u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalne zaštite i humanitarnog rada;
 • kulturne delatnosti,
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 • isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
 • naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, jednokratno, u visini od 1.000,00 do 2.000,00 dinara po licu;
 • naknadu troškova obuke u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.03.2020. godine. Detalje javnog konkursa možete videti ovde.

Program stručne prakse

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. Nacionalna služba za zapošljavanje može da finansira program u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

1.    angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

 • 20.000,00 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija,
 • 22.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,
 • 25.000,00 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB;

2.    vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine. Detalje javnog poziva možete videti ovde.

Program sticanja praktičnih znanja

Program podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština nezaposlenog obavljanjem konkretnih poslova kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.

U program se mogu uključiti nezaposlena lica iz sledećih kategorija:

 • lica bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih,
 • lica iz kategorije viškova zaposlenih i lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci – sa najmanje srednjim nivoom kvalifikacija, bez obzira na vrstu kvalifikacije i radno iskustvo, a koja nemaju adekvatna i primenljiva znanja, veštine i kompetencije za obavljanje konkretnih poslova.

Program se realizuje u trajanju od minimum 3 meseca, u skladu sa dostavljenim programom poslodavca i to kroz zasnivanje radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme.

Poslodavcu za vreme sticanja znanja i veština za rad, Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 3 ili 6 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine. Detalje javnog poziva možete videti ovde.

Program pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečen visok nivo kvalifikacije, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i traje u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Nacionalna služba za zapošljavanje može da finansira program najduže 12 meseci.

Poslodavcu tokom realizacije programa Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 35.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 9, odnosno 12 meseci.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine. Detalje javnog poziva možete videti ovde.

Program pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i traje u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju programa najduže do 6 meseci.

Poslodavcu tokom realizacije programa Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 meseci.

Javni poziv je otvoren  do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine. Detalje javnog poziva možete videti ovde.

Program obuke na zahtev poslodavca

Program podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke nezaposlenog radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama, odnosno postojeća znanja i veštine ne odgovaraju potrebama konkretnog radnog mesta.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

 • realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom, u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i
 • zasnivanje radnog odnosa sa najmanje 50% polaznika koji su sa uspehom završili obuku.

Na osnovu obrazloženog zahteva, poslodavac može da zasnuje radni odnos sa polaznikom i tokom obuke.

Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod uslovom da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%), odnosno da je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje posluje sa većinskim državnim kapitalom.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020.godine. Detalje javnog poziva možete videti ovde.

Usluge i mere namenjene osobama sa invaliditetom

Saznajte više o uslovima za prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanju i mogućnostima uključivanja u programe i mere aktivne politike zapošljavanja, kao i ostvarivanju drugih prava u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom…  “Dok tražite posao” – “Pružanje podrške osobama sa invaliditetom”

POMOĆ

Nacionalna služba za zapošljavanje

ЋИРИЛИЦА